بیش از 70 درصد آب شيرين در سطح جهان در بخش كشاورزي مصرف مي شود.بنابراين محدوديت منابع آب شيرين براي تأمين غذا در بخش كشاورزي ايجاب مي كند مديريت توامان منابع آب و خاك صورت پذيرد. مديريت مصرف آب مهم ترين فاكتور مديریت يكپارچه منابع آب دربخش كشاورزي است.برهمین اساس مجموعه ای از دستورالعمل ها برای استفاده بهینه از این ماده حیاتی وجلوگیری از هدر رفت آن دربخش کشاورزی درذیل ارائه می گردد:

 

                                                                                                                     


- استفاده از روشهاي بهينه آبياري ( تحت فشار، باراني ،قطره اي ، زيرسطحي)


-
استفاده مجدد از آب وكاهش هدر رفت آن


-
جايگزيني پساب براي مصارف كشاورزي


-
تلفيق مناسب منابع آب زيرزميني و سطحي


-
نگرش اقتصادي در مصرف آب مجازي


-
جلوگيري از اضافه برداشت ها  و اثر آن در نشست زمین ( آبخوان هاي آبرفتي ) و كاهش ضريب ذخيره آبخوان ها


-
استفاه از الگوي كشت متناسب با اقليم ، خاك و توزيع بارش


-
شناسايي و استفاده از منابع آب آهكي، سازندهاي سخت و منابع آب فسيلي


-
آموزش و ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب

- آموزش و ترويج مراحل كاشت ، داشت و برداشت مناسب


-
تعيين تعرفه آب كشاورزي و تاثير آن در كاهش مصرف آب و افزايش توليد محصولات و بهره وري اقتصادی


-
مديريت ريسك سيلاب و توزيع سيل در آبخوانها بااجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي

- مديريت كشت در سالهاي خشكسالي

-
مديريت آگاهانه و برنامه ريزي نرم افزاری آبياري درمزارع


-نگرش عميق به مسائل زيست محيطي هر منطقه و تاثيرات متقابل آب و خاك و نقش آن در تعادل اكوسيستم مناطق

-ساخت مخازن داخل مزرعه در طرح هاي آبياري به منظور تامين هد براي آبياري قطره اي و باراني   همچنين آبياري مزارع در شب بدون صرف انرژي در سوخت و برق


-
تحقيقات كاربردي درخصوص نياز آبي محصولات و نوع و كيفيت  محصول ، بذر اصلاح شده ، شناسايي گياهان مقاوم در مقابل شوري، تاثير تغييرات اقليم و شرايط خاک

- آبياري قطره اي زير سطحي  به منظور كاهش هدر رفت و جلوگيري از تبخير و تامين به موقع آب براي ريشه گياه


-
نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي كشاورزي و كنترل حجم برداشت و كنترل زمان ابياري مزارع


-
تعيين نياز آبي بهينه براي مراحل رشد هر گياه

- تعيين رطوبت بهينه خاك و عمق نفوذ آن در خاك، بمنظور نياز آبي بهينه


-
تجهيز مزارع به سيستمهاي الكترونيكي به منظور ابياري در زمان مورد نياز و شرايط  رشد هرگياه


-
جلوگيري از فرسايش خاك هاي زراعي و حاصلخيز


-
عدم تغيير كاربري اراضي به منظور جلوگيري از فرسايش خاك، افزايش رسوبات و حفظ مراتع طبيعي


- مديريت اراضي ديم ، پيش بيني  هواشناسي و استفاده از نتايج در شرايط نوع كشت ،زمان کشت، بررسي آفات  و دفع آن در مزارع ديم ، جلوگيري از رشد علف هاي هرز به منظور افزايش توليد محصولات در اراضي ديم ، شخم مناسب با شرایط خاک و اقلیم منطقه به منظور هوادهی خاک ، حفظ رطوبت خاک و افزایش کارآیی و استفاده از بارش موثر


-
مديريت زهكش ها و استفاده مجدد از آب زهكشها براي محصولات خاص و مقاوم در مقابل شوري


-
ايجاد تعاوني ها و تشكل هاي آب بران  بـــراي بهره برداري بهينه  و مديريت آب توسط آب بران

- پايش و ارزيابي مدا وم عملكرد  توليد به منظور شناخت بيشتر در جهت افزايش توليد محصولات


-
تغيير الگوي كشت متناسب با شرايط خشكسالي


-
فناوري بهبود بهره وري در كشت هاي گلخانه اي  و استفاده  از روش هاي  باراني  و قطره اي در آبياري  گلخانه ها


-
كنترل آفت ها در اراضي  كشاورزي و نقش مؤثر آن در توليد رشد گياه ، نياز آبي و كيفيت محصول

- احياء اراضي با اجراي  زهكشها  و استفاده  مجدد از آب زهكشها براي توسعه اراضي كشاورزي


-
جايگزيني  پساب  تصفيه شده خانگي و صنعتي براي حفظ منابع آب سطحي و زيرزميني


-
به كارگيري  روشهاي مختلف براي كاهش رطوبت خاك


-
روش آماده سازي ژنتيكي محصولات در شرايط تنش آبي

- كنترل شوري  خاك با استفاده از روشهاي مختلف آبياري

- مكانيزاسيون ادوات كشاورزي
-
تسطيح اراضي و نقش آن در كاهش  مصرف آب  و افزايش توليد محصولات در هكتار
-
مديريت تبخير واثر آن دركاهش مصرف آب، تأثير نورمستقيم خورشيدو باد درافزايش تبخير و نياز آبي


-
توسعه آبياري ميكرو در برداشت ها از آب زير زميني و سطحي


-
استفاده از آبياري ميكرو در كشت هاي گلخانه اي


- پخش سيلاب به منظور افزايش ذخيره رطوبت خاك


-
رعايت تقويم آبياري با توجه به نوع كشت ، بافت خاك و شرايط اقليمي


-
تغيير نگرش كشاورزان براي پذيرش طرح جديد آبياري ميكرو، صرفه جويي آب و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزی


-
جلوگيري ازفاسدشدن محصولات با توسعه صنايع جنبي كشاورزي، دامي، باغي و زراعي،(بر اساس آمار 30درصد محصولات كشاورزي دردنيا دور ريز مي شوند كه معادل 40 ميليارد متر مكعب آب ، و نياز غذايي 500 ميليون جمعيت مي باشد.)


- مشاركت مالي دولت در طرحهاي آبياري نوين (وضع موجود و طرح)

- مرمت و بازسازي سامانه هاي قديمي كشاورزي


-
بازنگري قوانين مديريت آب، خاك و محيط زيست 


-
جذب سرمايه گذاري براي استفاده از پسابهاي صنعتي و خانگي


-
تعيين قطعات كشاورزي متناسب  با شرايط  خاك و فيزيوگرافي  منطقه


-
آگاهي رساني و ترويج  فرهنگ صرفه جويي آب


-
آموزش كاربران و آموزش هاي عمومي و همگاني در زمينه  مصرف  بهينه آب،افزايش كارايي و توليد محصولات كشاورزي


 


کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 648 بازدیدهای امروز: 1
   در ساعت  1:01:22 PM
1397/6/9
 :آخرین تاریخ بروز رسانی