شناخت مختصری از کمیته بحران و پدافند غیرعامل:

با عنایت به دستورالعمل های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفاروستایی فارس در سال 1391 آغاز بکار کرد . این کمیته در موارد بحرانی اقدام به تشکیل جلسه نموده و تصمیمات لازم جهت حل مشکلات بحرانی را اتخاذ خواهند کرد و صورتجلسات لازم این کمیته لازم الاجرا خواهد بود . به جزء موارد بحرانی ، در طول هر ماه کمیته نیز با صلاحدید رئیس و اعضاء کمیته ، تشکیل جلسه خواهد داد .
اعضاء کمیته :
- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آبفار فارس به عنوان رئیس کمیته
- مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفار فارس به عنوان دبیر کمیته
- معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار فارس به عنوان عضو کمیته
- معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت آبفار فارس به عنوان عضو کمیته
- معاون طرح و توسعه شرکت آبفار فارس به عنوان عضو کمیته
- فرمانده بسیج شرکت آبفار فارس به عنوان عضو کمیته
- مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفار فارس به عنوان عضو کمیته
- مدیر حوزه مدیر عامل شرکت آبفار فارس به عنوان عضو کمیته
- مدیر دفتر بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان عضو مدعو کمیته

مراحل مدیریت بحران